Privacyverklaring Bomen op de kaart

Stichting Bomen op de kaart hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Bomen op de kaart houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

·         Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

·         Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

·         Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;

·         Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;

·         Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

·         Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Stichting Bomen op de kaart zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan deze pagina.

 

 Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees

 Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees worden door Stichting Bomen op de kaart verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

·         Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

·         Het inschrijving formulier nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Bomen op de kaart de volgende persoonsgegevens van je vragen:

·         Voornaam;

·         Tussenvoegsel;

·         Achternaam;

·         E-mailadres.

Jouw persoonsgegevens worden door Stichting Bomen op de kaart opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(-en) voor de periode:

·         Gedurende de periode dat men aangemeld is en na afmelden nog maximaal 3 maanden.

 

 Verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers

 Persoonsgegevens van vrijwilligers worden door Stichting Bomen op de kaart verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(-en):

·         Administratieve doeleinden;

·         Communicatie over de opdracht: aanvraag en verzending informatiepakket

·         Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

·         De overeengekomen opdracht: aanvraag en verzending informatiepakket

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Bomen op de kaart de volgende persoonsgegevens van je vragen:

·         Voornaam;

·         Tussenvoegsel;

·         Achternaam;

·         (Zakelijke) adresgegevens;

·         (Zakelijk) Telefoonnummer;

·         (Zakelijk) E-mailadres;

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door:

·         vrijwilligers mailteam

Jouw persoonsgegevens worden door Stichting Bomen op de kaart opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(-en) voor de periode:

·         Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van donateurs en sponsoren

 Persoonsgegevens van donateurs en sponsoren worden door Stichting Bomen op de kaart verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(-en):

·         Het innen van toegezegde financiële donaties. Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

·         inschrijven via donateur formulier op website of schriftelijk;

·         inschrijven via een ander platform zoals: whydonate/justgiving en geef.nl

·         sponsorovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Bomen op de kaart de volgende persoonsgegevens van je vragen:

·         Voornaam;

·         Tussenvoegsel;

·         Achternaam;

·         Adres;

·         Telefoonnummer;

·         E-mailadres;

·         Geboortedatum

Jouw persoonsgegevens worden door Stichting Bomen op de kaart opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

·         Gedurende de periode dat men gezien wordt als donateur of sponsor en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Stichting Bomen op de kaart verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(-en):

·         Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

·         Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op Social Media;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Bomen op de kaart de volgende persoonsgegevens van je vragen:

·         Voornaam;

·         Tussenvoegsel;

·         Achternaam;

·         Telefoonnummer;

·         E-mailadres.

Jouw persoonsgegevens worden door Stichting Bomen op de kaart opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

·         Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

 

 Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

·         Het verzorgen van verwerking en verzending aanvraag informatiepakket;

·         Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen, via Mailchimp;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons-)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 Bewaartermijn

Stichting Bomen op de kaart bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Cookies en soortgelijke technologieën

Bomen op de kaart maakt gebruik van cookies (kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen) en soortgelijke technologieën, met behulp waarvan onze diensten kunnen worden verleend en gegevens kunnen worden verzameld. Met cookies kunnen wij onder andere uw voorkeuren en instellingen opslaan; het voor u mogelijk maken om u aan te melden; fraude tegengaan; en analyseren hoe onze websites en onlineservices presteren. U beschikt over een breed scala aan tools om cookies, webbakens en soortgelijke technologieën te beheren, met inbegrip van browserbesturing om cookies van analyseservices door derden te blokkeren en te verwijderen om het verzamelen van gegevens door middel van webbakens niet langer toe te staan. Uw browser en andere keuzes kunnen van invloed zijn op uw ervaringen met onze diensten.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van je te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

·         Alle personen die namens Stichting Bomen op de kaart van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

·         Wij gebruiken inloggevens voor toegang op onze computersystemen;

·         We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

·         Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

·         We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

·         Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als je naar aanleiding van ons Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.

 

Contactgegevens

 

Stichting Bomen op de kaart
Bachlaan 68

3706 BD Zeist
kvk 80855849

info@bomenopdekaart.nl