Beleidsplan Bomen op de Kaart

2022 – 2023

Voorwoord

Bomen zorgen voor meer dan zuurstof alleen. Ze beschermen de bodem in tijden van droogte of grote hoeveelheden water. Ze nemen CO2 op uit de lucht, ze zijn een onmisbare schakel in de kringloop en ook nog eens heel mooi om te zien en….

Toch worden ze bedreigd! Maken ze plaats voor andere belangen.

Belangen moeten zorgvuldig gewogen worden en gelukkig is er steeds meer aandacht voor ons bomenbestand. Maar in mijn zoektocht naar wat we nu precies weten van onze bomen, stuitte ik op een groot gemis: een grootschalige basisregistratie bomen!

En zo begon mijn droom: alle bomen op de kaart met alles dat we van ze weten. Het is niet bij dromen gebleven: er is een eerste versie van de kaart gemaakt die voor iedereen toegankelijk is, een app om “in het veld” bomen te inventariseren, en er zijn samenwerkingen aangegaan met andere organisaties. Maar dat is echt pas het begin… 600.000 bomen op de kaart in Nederland, nog 150 miljoen te gaan.

Nu we zover zijn gekomen, is het tijd om uw hulp in te schakelen. U bent cruciaal om die 150 miljoen bomen in Nederland op de kaart te krijgen en daarmee de status te geven die ze verdienen zodat ze nooit meer ongemerkt voor andere belangen kunnen worden ingeruild! Help ons op welke manier dan ook om dat doel te bereiken!

Jeroen Heindijk, oprichter

 

 


Ik (jeroen) voeg toe namens Marjan
– aansprakelijkheid.
– afkortingen uitschrijven en Engelse namen is dat nodig

 • Ik mis stic

Voorwoord 2

De Stichting 5

Visie 5

Ambities 6

Doel 6

Concretisering doelen 2022 7

Tijdlijn 7


8

Tijdlijn, de geschiedenis 8

Tijdlijn, 2022 en 2023 8

Verwerven middelen 8

Organisatie 9

Bestuur 9

Verantwoordelijkheden 9

Samenstelling 9

Bezoldiging 9

Uitvoeringsorganisatie 10

Verantwoordelijkheden 10

Samenstelling 10

Bezoldiging 10

Administratieve Organisatie 10

Begroting 11

Projecten 2022 11

Propositie Bomen op de Kaart 11

Financiën 15


De uitgaven zijn als volgt 15

Maadelijks hosting 10,- 120,- 15

Bank kosten triodos 153.40 15

Ontwikkeling app moderation + bewerken invoer 15.000,-
1) api inlezen 12.500,-
1) terugkoppelen aan bronbestand 10.000,-
2) visualisatie metingen 15.000,-
40 optimalisatie gebruiker 7.500,-
pr urtrecht achtertuinen 2.500,-
meetlinten 100,-
GPS en hoogte meter 1000,-
15

62883.40 15

Inkomsten
kleine subsidie achtertuinen KF Hein 5.000,-
Haagvalken (beloofd na anbi maar hoogte onbekend)
Provincie Utrecht 50.000,-
LNV 25.000

15

80.000,-
15

Onderstaand is van wouter 15

Ontwikkeling app       moderation + bewerken invoer 
1) api inlezen                                                              
1) terugkoppelen aan bronbestand           
2) visualisatie metingen                                      
4) optimalisatie gebruiker                                  
pr urtrecht achtertuinen                                  
meetlinten                                                 
GPS en hoogte meter                                                

17

De Stichting

In dit hoofdstuk staan we stil bij de visie van de Stichting in algemene zin, onze ambities en de verbijzondering hiervan naar een aantal te behalen, concrete doelstellingen. Die doelstellingen zijn vastgelegd in de statuten van de Stichting.

Daar is natuurlijk tijd voor nodig en deze is planmatig uiteengezet in een “tijdlijn”.

Visie

Onze bomen verdienen onze aandacht, we moeten bomen net zo goed als erfgoed beschouwen opdat ook toekomstige generaties er de voordelen van zullen hebben.

De stichting ziet bomen als een belangrijke schakel in ons ecologische systeem. Veel levensvormen en zeker mensen zijn afhankelijke van voldoende en vitale bomen. Bomen worden nog onvoldoende gerespecteerd te veel alleen economisch geëxploiteerd. We zijn ons onvoldoende bewust van hun werkelijke waarde. We weten niet waar ze staan hoe gezond ze zijn en wat ze voor ons betekenen.

Sterker er verdwijnen meer bomen dan dat erbij komen. Waardoor de klimaatcrisis zich versterkt. De stichting wil dat de bomen voor iedereen en direct kunnen worden gekend en hun waarde (ecologisch, klimatologisch, economisch en sociaal psychologisch) voor iedereen digitaal inzichtelijk wordt. Kennis en inzicht over bomen en bossen in de eigen leefomgeving (buurt) vergroot de zorg van mensen voor bomen en indirect onze natuur. Zet ze op de kaart, letterlijk en daarmee ook figuurlijk. Wat wil Bomen op de Kaart?

Bijvoorbeeld: Bomen op de Kaart wil alle bomen in Nederland in een digitaal platform registreren en toegankelijk maken voor iedereen.

Ik zie dit niet helemaal terug in de doelen. Is het alleen Nederland? De doelen zijn vrij breed: scholing, debat. Etc. Ondersteunen deze doelen de visie?

 1. Alle bomen op de kaart. Één moeder kaart waarop we alle bomen terug kunnen vinden

 2. Alle data die bij een boom hoort te koppelen aan dat ene bestand
  – wij hebben een app ontwikkeld die ontbrekende bomen kan toevoegen en de boom kan voorzien van metingen, verhalen, meldingen en foto’s

 3. Burger, eigenaren en experts samen te brengen rondom bomen. Kennisdelen is kracht! En zal de boom een beter en langer leven geven!

Het vastleggen van gegevens over alle bomen in Nederland leidt tot veel meer kennis over de waarde van ons bomenbestand. Dat het centraal beschikbaar hebben van gegevens waarde heeft, blijkt wel uit de verschillende basisadministraties die de overheid heeft opgebouwd zoals de basisadministratie personen, basisadministratie gebouwen, basisregistratie grootschalige topografie (BGT) om er maar een paar te noemen Dat laatste,BGT is iets waar de bomen eigenlijk in thuis horen. Wij willen datzelfde bereiken voor de bomen.

Wij zijn ervan overtuigd dat het realiseren van een basisadministratie/archief bomen, vastgelegd op een topografische kaart zal leiden tot meer kennis over bomen, waar ze staan, hoe ze eruitzien, hoe ze groeien, welke ziektes ze hebben enz. Door vastleggen verzamelen we data die ons zullen helpen goede, afgewogen keuzes te maken als dat nodig is.

Een belangrijke rol is weggelegd voor vrijwilligers en eigenaren, het mobiliseren van burgers bij het in kaart brengen van bomen maakt ons bewustzijn over nut, noodzaak en waarde alleen maar groter. Het delen van gisbestanden door de boomeigenaren met als doel in één (moeder) kaart alle bomen te registreren.

De, onvoorziene, waarde die vastleggen op de langere termijn heeft, wordt door het volgende voorbeeld heel mooi benadrukt:

Sinds het jaar 812 wordt in Kyoto (Japan) de bloesemtijd van de kersenboom vastgelegd en de grafiek hieronder laat zien dat de trend over die heel lange tijd is dat de bloei steeds vroeger plaatsvindt, een duidelijke indicator van opwarming van ons klimaat. Vastleggen is meten is weten!

Afbeelding_________

Voorwoord 2

De Stichting 5

Visie 5

Ambities 8

Doel 8

Concretisering doelen 2022 9

Tijdlijn 9


9

Tijdlijn, de geschiedenis 9

Tijdlijn, 2022 en 2023 10

Verwerven middelen 10

Organisatie 11

Bestuur 11

Verantwoordelijkheden 11

Samenstelling 11

Bezoldiging 11

Uitvoeringsorganisatie 12

Verantwoordelijkheden 12

Samenstelling 12

Bezoldiging 12

Administratieve Organisatie 12

Begroting 13

Projecten 2022 13

Propositie Bomen op de Kaart 13

Financiën 17


De uitgaven zijn als volgt 17

Maadelijks hosting 10,- 120,- 17

Bank kosten triodos 153.40 17

Ontwikkeling app moderation + bewerken invoer 15.000,-
1) api inlezen 12.500,-
1) terugkoppelen aan bronbestand 10.000,-
2) visualisatie metingen 15.000,-
40 optimalisatie gebruiker 7.500,-
pr urtrecht achtertuinen 2.500,-
meetlinten 100,-
GPS en hoogte meter 1000,-
17

62883.40 17

Inkomsten
kleine subsidie achtertuinen KF Hein 5.000,-
Haagvalken (beloofd na anbi maar hoogte onbekend)
Provincie Utrecht 50.000,-
LNV 25.000

17

80.000,-
17

Onderstaand is van wouter 17

Ontwikkeling app       moderation + bewerken invoer 
1) api inlezen                                                              
1) terugkoppelen aan bronbestand           
2) visualisatie metingen                                      
4) optimalisatie gebruiker                                  
pr urtrecht achtertuinen                                  
meetlinten                                                 
GPS en hoogte meter                                                

19

Ambities

De ambitie is om alle bomen op de kaart te krijgen en met, geschat, 150 miljoen bomen is dat een flinke klus die vraagt om “opknippen” in kortere termijn ambities.

 1. Eerste ambitie:

  1. alle stedelijk bomen die bij de verschillende gemeentes bekend zijn op ons platform zichtbaar te maken

  2. de bomen bekend bij provincie, waterschap, Rijkswaterstaat

  3. alle (particulieren) bomen in tuinen en parken

 2. Vervolg:

  1. alle bomen in bosverband, laan bomen als individu (zoals dat bij stedelijke bomen gebeurt) en de bomen in perceelverband, deze worden per perceel beschreven. “dit is bos waarvan het meeste is aangeplant in 1910 met ouder boskernen van eikenhakhout daterende van voor 1850

 3. Om uiteindelijk kennis te kunnen delen om onze inventarisatie ook in andere landen van de grond te krijgen. Er zijn contacten met 10 Europese landen gelegd op bijeenkomst in Tsjechie in 2017. Na een presentatie volgde zeer positieve gesprekken.

Doel

De stichting heeft, statutair vastgelegd, ten doel:

 1. Bevordering van dendrologie1 in de ruimste zin des woords;

 2. Inventariseren van alle markante, ecologisch belangrijke en gezicht bepalende bomen in Nederland.

 3. Actualiseren van de wijzigingen en verjongingen van het boombestand.

 4. Vervaardigen en of laten vervaardigen van landkaarten waarop deze bomen getoond worden.

 5. Speciale aandacht krijgen bomen met een symbolische en monumentale waarde waarden en bomen in de ecologische hoofdstructuur van Nederland.

 6. Aanschaf en gebruik van de modernste (digitale) hulpmiddelen om dit te realiseren.

 7. Ter beschikking stellen van deze informatie aan beleidsmakers, ontwerpers en andere publieke en private partijen die belang hebben of zouden moeten hebben bij nauwkeurige kennis omtrent de locatie van de bomen.

 8. Stimuleren van het maatschappelijk debat omtrent het grote belang van een gezonde ecologie waarin bomen een onmisbare rol vervullen.

 9. Lobbyen bij en beïnvloeden van personen die een spilfunctie vervullen bij het realiseren van het behoud van een waardevolle bomeninfrastructuur.

 10. Organiseren van scholingstrajecten om een gezond boombeheer te stimuleren.

 11. Internationaal realiseren van de doelstellingen.

 12. en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord.

We heten Bomen op de kaart. Onze eerste doelstelling is dus: Alle bomen van Nederland op een kaart krijgen. Wij willen de community gedachte stimuleren en faciliteren door alle kennis rondom bomen samen te brengen op één plaats, voor iedereen toegankelijk.

Doelen vertalen naar kernactiviteiten.

Concretisering doelen 2022

Ons adagium is gebaseerd op “kennis delen is kracht”. Wij willen de community gedachte stimuleren en faciliteren door alle kennis rondom bomen samen te brengen op één plaats, voor iedereen toegankelijk.

 • In 2022 streven we ernaar zoveel mogelijk stedelijke bomen op de kaart te krijgen. We zijn ervoor ingericht om het landelijke bestand te vullen met individuele bomen. Focus ligt dit jaar op de provincies Utrecht, Brabant en Noord-Holland.

 • In 2022 willen we met het in kaart brengen van bosbomen een aantal pilots doen te beginnen met de Veluwse bosgroep onder supervisie van SBB en LNV

 • In 2022 onderzoeken studenten van de Universiteit Utrecht die het Masterprogramma Business & Social Impact volgen (onderzoek2X) naar crowdsourcing van onze uitdaging “alle bomen op de kaart”

 • In 2022 concretiseren we de aanbevelingen van de crowdsourcing in een pilot met het Milieu Centrum Utrecht en een voorziene uitrol van de burgerparticipatie in de provincie Brabant.

 • In 2022 werken we verder aan de technologie om de vastlegging te vereenvoudigen:

  • Het platform

  • De app

 

Tijdlijn

Hieronder is een weergave opgenomen van alle activiteiten die hebben geleid tot het punt waar bomen op de kaart nu is en een tijdlijn van onze ambities voor de nabije toekomst. Op deze manier is eenvoudig inzichtelijk gemaakt hoe de (avontuurlijke) reis van Bomen op de Kaart eruitziet.Tijdlijn, de geschiedenis

Zoals uit het bovenstaande op te maken valt, is Bomen op de Kaart geen eendagsvlieg. Initiatiefnemer Jeroen Heindijk heeft talloze gesprekken gevoerd en heel veel gepionierd alvorens Bomen op de Kaart aan het grote publiek kon worden getoond. Inmiddels zijn van de bomen van Utrecht, Zeist en …. Al grotendeels op de kaart gezet. En deze kaart is voor iedereen toegankelijk

Er is bijzonder veel tijd en energie gaan zitten in het toetsen van het idee en het afstemmen met allerhande belanghebbende organisaties. Vooral ook om hen mee te krijgen in de ontwikkeling van Bomen op de Kaart.

Daarvoor zijn twee zaken van wezenlijk belang gebleken: de realisatie van de noodzakelijke technologie: een professionele kaart, en de ontsluiting daarvan middels een webomgeving, koppelingen met andere bronnen en een app. De technologie is de drager van het initiatief maar uiteindelijk staat of valt het initiatief met de betrouwbaarheid en accuraatheid van de te raadplegen data. Dat wordt het alleen als de bomenverzameling op zijn minst substantieel is en er blindelings op de data vertrouwd kan worden.

Tijdlijn, 2022 en 2023

Nu de Stichting staat en het bestuur is geïnstalleerd, moet er opgeschaald worden om dat massieve aantal van 150 miljoen bomen op de kaart te krijgen. En zoals altijd begint iedere reis met een eerste stap. Onze ambities zijn groot en in 2022 gaan we daar veel van laten zien. Een deel van onze projecten slagen al met heel weinig middelen maar om het “grote werk” echt aan te kunnen zullen er ook nog verdere investeringen gedaan moeten worden. Globaal levert dat onderstaande tijdlijn op waarbij wordt aangetekend dat sommige projecten pas kunnen starten als er voldoende middelen beschikbaar zijn.

 

Verwerven middelen

Om onze ambities waar te kunnen maken zijn verschillende middelen nodig. Wij richten ons op vier bronnen:

 1. Fondsenwerving en donateurs om liquiditeit te genereren om projecten te kunnen doen en een uitvoeringsorganisatie te kunnen inrichten (en in stand houden);

 2. Menskracht door middel van crowdsourcing om zo veel mogelijk bomen in kaart te brengen en voor het onderhoud van de data over die bomen;

 3. Koppelen databronnen van derden die deze pro bono beschikbaar stellen (door een beroep te doen op het algemeen belang van de Stichting);

 4. Vergoeding op kostprijsbasis vragen aan professionele gebruikers voor de instandhoudingskosten van de infrastructuur (onderhoud software en platform)Organisatie

De Stichting heeft een organisatievorm gekozen met een Bestuur en Uitvoeringsorganisatie. In dit hoofdstuk worden de rollen van beide verder toegelicht.

Bestuur

Verantwoordelijkheden

Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting. Dat houdt in dat het Bestuur het te voeren beleid toetst aan de missie en visie van de Stichting. Het beleidsplan dat voor u ligt, vloeit voort in de uitvoering waarvoor middelen nodig zijn. Die middelen, zowel de baten als de lasten, worden vastgesteld in een jaarlijkse begroting. De Penningmeester bereidt de begroting voor en deze wordt door het bestuur vastgesteld en opgenomen in het beleidsplan.

Jaarlijks achteraf publiceert de Stichting haar jaarverslag op de website van de Stichting. Het jaarverslag bestaat uit een financieel jaarverslag en ook uit een chronologisch verslag van de voortgang van de Stichting in dat betreffende jaar.

Het Bestuur vergadert tenminste eenmaal per kalenderkwartaal of vaker indien gewenst. Van de vergaderingen wordt een verslag gemaakt. Besluiten worden met volstrekte meerderheid van stemmen genomen. Voor een gedetailleerde beschrijving van de wijze waarop besluiten worden genomen, verwijzen wij naar de eveneens op onze website gepubliceerde statuten (die u eveneens bij de Kamer van Koophandel kunt opvragen).

Het Lid is belast met de fondsenwerving en wordt daarin bijgestaan door de andere bestuursleden.

Samenstelling

Het bestuur bestaat uit vier personen: De voorzitter, de secretaris, de penningmeester en een gewoon lid. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

MarJn van Elsland: Voorzitter

Wouter Limmen: Secretaris

Joost Kramer: Penningmeester

Jeroen Heindijk: Lid

Bezoldiging

Het Bestuur ontvangt geen vergoeding voor de werkzaamheden. Onkosten worden vergoed onder de voorwaarde dat ze redelijk en billijk zijn.

 Uitvoeringsorganisatie

Verantwoordelijkheden

De Uitvoeringsorganisatie is belast met twee belangrijke taken namelijk:

 • Het organiseren van de backoffice (dit is een doorlopende activiteit). De belangrijkste taken hierbij zijn

  • Het onderhouden van het platform (inclusief infrastructuur)

  • Het maken van een nieuwsbrief

  • Het onderhouden van de website

  • Het onderhouden van de app

  • Het onderhouden en uitbouwen van contacten met andere organisaties en instellingen

  • Het contactcentrum

  • Het voorbereiden van (nieuwe) projecten

 • De uitvoering van (eenmalige) projecten

  • Inhoudelijke projecten

   • Inventariseren bomen

   • Verwerven digitale boombestanden

   • Burgerparticipatie

  • Technische projecten

   • Het toevoegen van nieuwe functionaliteit aan platform en app

   • Toetsen platform en app aan de veiligheidseisen voor digitale applicaties

Samenstelling

Vooralsnog zal de uitvoeringsorganisatie vooral bestaan uit de directeur die daarin zoveel als mogelijk wordt bijgestaan door vrijwilligers. Het is de verwachting en ambitie om de uitvoeringsorganisatie uit te bouwen om meer en meer projecten simultaan uit te kunnen voeren.

Als ANBI Stichting streven we na om zoveel als mogelijk gebruik te maken van diensten die ons om niet of tegen kostprijs ter beschikking worden gesteld. De Stichting is daartoe voor digitale diensten ook geregistreerd bij Techsoup waarmee toegang wordt verkregen tot de speciale programma’s voor nonprofit organisaties van big tech bedrijven zoals Google, Microsoft en Amazon.

Bezoldiging

De directeur ontvangt een vergoeding voor zijn werkzaamheden op basis van de principes van de Fair Practice Code.

Administratieve Organisatie

De administratieve organisatie is ingericht op het principe van transparantie. Baten en lasten worden door een administratiekantoor (welk?) verwerkt in een maandrapportage en onderverdeeld naar soort zodat operationele zaken en projecten apart gerapporteerd kunnen worden aan het bestuur en donateurs / fondsen. Opmerking penning meester Als dit pro deo kan is het prima. Maar het bijhouden van de boekhouding kan ik ook heel goed zelf doen zolang we niet groot zijn.

 

Het aangaan van een verplichting (eenmalig of gesommeerd terugkerend) boven de € 5.000 vergt een bestuursbesluit. Alle opdrachten (aan derden) worden schriftelijk vastgelegd en door twee bestuursleden ondertekend niet zijnde de Penningmeester. Bij bedragen onder de € 5.000 tekent de directeur onder de voorwaarde dat de betreffende kosten gebudgetteerd zijn en dus door het Bestuur eerder al zijn goedgekeurd.

De Penningmeester draagt de verantwoordelijkheid voor het beheer van de bankrekeningen. Voor uitgaven boven de € 5.000,- dient een tweede bestuurslid mee te fiatteren. Betalingen vanaf de rekening van de uitvoeringsorganisatie worden uitgevoerd door de directeur van de uitvoeringsorganisatie, bedragen boven de € 1.000,- moeten mee worden gefiatteerd door de Penningmeester.

In geval van projecten (met eigen projectbegroting) worden mijlpalen gedefinieerd waarbij betalingen alleen worden gefiatteerd bij het bereiken van de betreffende mijlpalen.

De financiële administratie wordt gevoerd door een extern administratiekantoor. Joost / penningmeester; Zie boven. Mijzelf lijkt een jaarlijkse controle genoeg. Jeroen: tot bedrag x?

 

Begroting

Projecten 2022

Propositie Bomen op de Kaart

In dit hoofdstuk gaan we wat dieper in op het waarom van Bomen op de Kaart en leggen we de unique value proposition (UVP) uit. Ook presenteren we een SWAT-analyse (strenghts, weaknesses, opportunities en threats) van de huidige status van Bomen op de kaart.

Zwaktes:
we werken opensource dus is het door 3e te kopiëren
geen abonnenten, geld halen we bij derde partijen en bronnen die willen investeren in vernieuwing, of voor eigen gebruik of om zichzelf te positioneren. Dus geen vaste flow van cash
tot op heden nog geen controle op inkomende data (geld voor nodig)
(heden)Krap bij kas, kunnen tot op heden niet echt investeren in updates en verbeteringen in zoiets als in API-gedeelte waarmee we boom bestanden automatisch kunnen inlezen. EN daarmee onze doelstelling halen, namelijk alle bomen op de kaart te beginnen bij de al bestaande bronbestanden

Kracht
we werken opensource bronhouders willen makkelijker met ons delen.
we zijn gratis, dus geen moeilijke handelingen.
Groot netwerk, zonder echt begonnen te zijn hebben de meeste spelers in de bomenwereld al van ons gehoord.
Stevig basis gelegd in de proof of concept

Medewerking van veel partijen* sterke partijen als RCE, LNV,

Bedreigingen

Concurrent (Cobra) die zegt dat zij al alle bomen op de kaart hebben (oplossing is om zelf dat ook te doen via de AHN3 – bedenk ik me nu) *partijen haken soms af omdat ze van Cobra horen dat zij alle bomen al online hebben. – we trekken ons er niets van aan want wij zijn opensource en een stichting

Kansen liggen in diverse samenwerkingen met oa

UU
Milieu centrum Utrecht

RCE, Brabant enz Overzicht van (potentiele) stakeholders.

Organisatie

Status contact

Wat heeft deze org

Waarom samenwerking

Bomen stichting,

Lopend

Boombestand monumentale bomen

Verrijking bestand
degelijke org

 

boom van het jaar

Warm

Jaarlijkese actie

Bekendheid

Eu organisatie

boomfeestdag

Lauw
excuus: wij hebben al een app

Jaarlijkse aanplant

Nieuw bomen mogen ook op de kaart

trees for all,

Lauw
excuus: wij hebben al een app

Aanplant via (bedrijfs) sponsoren

Nieuw bomen mogen ook op de kaart

boomregister

Koud

concurent

Bestand met boomkronen en boomhoogte

Kronenbestand geeft inzicht in waar er bomen ontbreken, en helpen met de eco diensten

Arcgis

Open kaart

Hoogte kaart

Beter contoure in landschap nauwkeuriger positie bepaling bij inprikken bomen

Itree,

Lauw / warm

Kennis over ecodiensten

Grote org

Kennis en

Kunde

Treetags,

warm

Kennis over ecodiensten

Grote org

Kennis en

Kunde

Boomkronen EU

Warm

Kansrijke plantgebieden

Vraag Kall
LNV

    

Monumentaltrees

geen

Gelijk bomenstichting

Mooie data base
met oude bomen

RCE

Warm (iets minder nu door concurrent project Maes

Kennis oude boskernen

Overheid sponsoring

Waarnemingen.vl
obsedentify

In gesprek

Moderating

Herkenning Software

 

Veluwe groep

Warm

200 eigenaren met ieder 1 ha

Test polygoon
sponsering

Staatbosbeheer

Lauw

Eigenaar veel HA

Data, Sponsoring en kennis

Utrechtlandschap

warm

Start pilot 11 feb in bos

Data, aanvraag sponsoring. Pilot

Provincie Brabant

Lauw warm

Eigenaar data

Directe contacten

Willy Thijssen

Stichting wereldboom

Warm

Data

Mooi initatief

Het groene woud
GOB

Warm

Eigenaar data, probleemhouder inzicht in aankoop gebieden

 

Peppelvereniging

warm

Veel beleids kennis

Kan mede investeren in visualisatie hout flow

Universiteit Utrecht

Hot

Kennis participatie en economie

Groei in pilot Utrecht

Milieu Centrum Utrecht / meet je stad

Hot

Contacten
kansen tot meer ecodiensten in beeld

Gezamenlijke pilot en aanvraag geld provincie

LNV

Warm

Upgraden belang één kaart

subsidie

Belastingdienst

 

Aanvraag Anbi

Subsidies en sponsoring

Stiching Haagvalken

Warm

Benaderen na aanvraag Anbi

sponsoring

KF Hein

warm

 

Sponsering

Prins Bernard

lauw

  

Gieskes en Gijskens F

eerder afgewezen

  

Communicatieplan

– EO via Wim Eikelenboom
– Milieu Centrum Utrecht
– SDZ Joanca vden Bosch
– Linkedin Facebook
– Maurice (groot netwerk)

1 Dendrologie is de wetenschap die zich richt op kennis van bomen, heesters en in het algemeen houtachtige planten (???)

KPB Kring prakiserende boomverzorgers

Overzicht te ontwikkelen voor de app

 

Afbeelding —

Financiën


De uitgaven zijn als volgt

 • Maadelijks hosting 10,- 120,-

 • Bank kosten triodos 153.40

Ontwikkeling app moderation + bewerken invoer 15.000,-
1) api inlezen 12.500,-
1) terugkoppelen aan bronbestand 10.000,-
2) visualisatie metingen 15.000,-
40 optimalisatie gebruiker 7.500,-
pr urtrecht achtertuinen 2.500,-
meetlinten 100,-
GPS en hoogte meter 1000,-

62883.40

Inkomsten
kleine subsidie achtertuinen KF Hein 5.000,-
Haagvalken (beloofd na anbi maar hoogte onbekend)
Provincie Utrecht 50.000,-
LNV 25.000

80.000,-

 

Onderstaand is van wouter

 

 1. Overzicht van (potentiele) stakeholders.
  Kosten & Baten

Inkomsten op jaarbasis

Baten

2021

2022

   

Sponsoren

  

Crowd Funding

  

Subsidies

  

Verkoop

  

Direct sponseren

508

 
   

Streef bedrag voor 2022 € 150.000 Voor 2023 € 200.000

( VERKEGEN) sponsoren:

Sponsorbedrag 2020

Toelichting/planning

Triodos

4.500

 

RCA

4.500

 

Fredfoundation

4.840

 

De Container Centrale

5.000

 

Beoogde Sponsoren

Datum

Inkomsten per jaar

Planning

Provincie Brabant

1-8

20.000
5.000

 

Postcode loterij

April 2022

1.000.000

 

Particuliere crowd funding

Half juni

  

Direct sponseren

 

50.000

 

LNV

bellen

30.000

 

Gieskes strijbisfonds

Half juli

75.000

 

KF Heinfonds

Half juli

5.000

 

Veluwe groep

actueel

10.000

 

IVN

1-8

5.000

 

Geofort

1-8

5.000

 

NPUH

Na opnieuw contact

5.000

 

SBB

Half juli

10.000

 

Landschappen (UL)

Half juli

5.000 per landschap

 
    

Provincie Utrecht Subsidie

 

50.000

 

LNV

 

25.000

 
    

Crowdfunding

Inkomsten Per jaar

Planning

Particulieren

40.000

 

Gebruikers

Inkomsten per jaar

Planning

Overheid

  

Professionals

  

Boom eigenaars (adoptie?)

  

Particulieren

  

Organisaties (Geopark)

  

Commerciele partijen

Inkomsten 2021

Planning

Boomverzorgers – adv.

  

Opdrachtgevers ?

  
   
   
   

Stichting BodK

 

Planning

Eigen vermogen

15329

 
   
   

Kosten

2022

2023

Huisvesting (kamer zeist)

pm

 

Kantoorkosten

Hosting

1.500, —

120, —

 

Acquisitie/fondswerving
website
tekst
sociale media (kickstart)

2.500, —

 

Pilot testen 4 locaties
workshops

4.000, —

 

Vervoerskosten

1.000, —

 

Reis en verblijfkosten

  

Salaris/Personeelskosten JH ?

15.000, —

 

Administratie/Boekhouding

500, —

1.000,00

Verzekeringen

?

 

ICT/computers/appl/Internet

Brabant project

50.000, —

120.000

Diversen

1.500, —

 

Energie

  

PR / communicatie

5.000

 

Bank kosten

175,00

 

Ontwikkeling app       moderation + bewerken invoer 
1) api inlezen                                                              
1) terugkoppelen aan bronbestand           
2) visualisatie metingen                                      
4) optimalisatie gebruiker                                  
pr urtrecht achtertuinen                                  
meetlinten                                                 
GPS en hoogte meter                                                

€ 15.000

€ 1.2500

10.000

5.000

7.500

2.800

100

 
   

Totaal +/-

 

 

 

 
 

1
STICHTING

52069/JS

Heden, ** tweeduizend twintig, verscheen voor mij, mr. JAN UILKE STELWAGEN,
notaris in de gemeente Epe:

de heer JEROEN HEINDIJK, geboren te ‘sGravenhage op vijftien oktober
negentienhonderdzeventig (15101970), (* nummer: *, uitgegeven te * op *),
wonende Bachlaan 68 te 3706 BD Zeist, ongehuwd en geen geregistreerd
partner;

De comparant verklaarde bij deze akte een stichting in het leven te roepen en
daarvoor de volgende statuten vast te stellen:

NAAM, ZETEL EN DUUR

Artikel 1
1. De stichting draagt de naam: STICHTING BOMEN OP DE KAART.

2. Zij heeft haar zetel te Zeist.

3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

DOEL

Artikel 2
1. De stichting heeft ten doel:

1. Bevordering van dendrologie in de ruimste zin des woords;

2. Inventariseren van alle markante, ecologisch belangrijke en gezicht bepalende
bomen in Nederland.

3. Actualiseren van de wijzigingen en verjongingen van het boombestand.

4. Vervaardigen en of laten vervaardigen van landkaarten waarop deze bomen
getoond worden.

5. Speciale aandacht krijgen bomen met een symbolische waarden en bomen in de
ecologische hoofdstructuur van Nederland.

6. Aanschaf en gebruik van de modernste (digitale) hulpmiddelen om dit te
realiseren.

7. Ter beschikking stellen van deze informatie aan beleidsmakers, ontwerpers en
andere publieke en private partijen die belang hebben of zouden moeten hebben
bij nauwkeurige kennis omtrent de locatie van de bomen.

8. Stimuleren van het maatschappelijk debat omtrent het grote belang van een
gezonde ecologie waarin bomen een onmisbare rol vervullen.

9. Lobbyen bij en beïnvloeden van personen die een spilfunctie vervullen bij het
realiseren van het behoud van een waardevolle bomeninfrastructuur.

10. Organiseren van scholingstrajecten om een gezond boombeheer te stimuleren.

11. Internationaal realiseren van de doelstellingen.

en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

VERMOGEN

Artikel 3
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

subsidies en donaties;

schenkingen, erfstellingen en legaten;

alle andere verkrijgingen en baten.

BESTUUR

Artikel 4

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste een lid en wordt voor de eerste
maal bij deze akte benoemd. Het aantal leden wordt met inachtneming van het

 

2
in de vorige zin bepaalde door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.

2. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie
worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door
één persoon worden vervuld.

3. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de
overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige
overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de
vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s).

4. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken,
dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende
bestuurslid niettemin een wettig bestuur, behoudens het bepaalde in artikel 7.

5. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij
hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun
functie gemaakte kosten.

BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN

Artikel 5
1. De bestuursvergaderingen worden gehouden in de gemeente van vestiging.

2. Ieder kalenderkwartaal wordt tenminste één vergadering gehouden.

3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter
dit wenselijk acht of indien één der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en
onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het
verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in
dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het
verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met
inachtneming van de vereiste formaliteiten.

4. De oproeping tot de vergadering geschiedt behoudens het in lid 3 bepaalde
door de voorzitter, tenminste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die
der vergadering niet meegerekend, door middel van een (elektronische)
oproeping.

5. De oproeping vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te
behandelen onderwerpen.

6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijn de bestuursleden aanwezig
zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende
onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten
gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in
acht genomen.

7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens
afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.

8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de
secretaris of door één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe
aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de
vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.

9. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de
meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd is.

Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten
vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de
voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij
slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.

 

3
10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden
in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, telegrafisch of per telex hun mening te
uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen
antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede
ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

11. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.

Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle
bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte
stemmen.

12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een
schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit voor de
stemming verlangt.

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de
voorzitter.

BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 6
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.

2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.

3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten,
waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich
voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een
ander verbindt.

Artikel 7
1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte.

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk
handelende bestuursleden.

3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan
derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te
vertegenwoordigen.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP

Artikel 8
Het bestuurslidmaatschap eindigt:

door overlijden van een bestuurslid, bij verlies van het vrije beheer over zijn
vermogen, bij schriftelijke ontslagneming (bedanken), alsmede bij ontslag op grond
van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

Artikel 9
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten.
Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en
lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, vergezeld
van een rapport van een registeraccountant of van een accountant
administratieconsulent, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het
bestuur worden aangeboden.

3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.

REGLEMENT

Artikel 10

 

4
1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen
worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.

2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.

3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.

4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in
artikel 11 lid 1 van toepassing.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 11
1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet
worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle
bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur
enige vacature bestaat.

2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.

3. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging,
alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het Openbaar
Stichtingenregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken,
binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 12
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen
besluit is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.

2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening
van haar vermogen nodig is.

3. De vereffening geschiedt door het bestuur.

4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting
inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 11 lid 3.

5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel
mogelijk van kracht.

6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk
besteed overeenkomstig het doel van de stichting.

7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden
stichting gedurende dertig jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 13

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het
bestuur.

Tenslotte verklaarden de comparanten, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4
leden 1 en 2, dat voor de eerste maal tot bestuurder van de stichting wordt benoemd,
voormelde comparant.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Vaassen op de datum, in het hoofd dezer
akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten hebben dezen
eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op
volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris,
ondertekend.