Beleidsplan Stichting Bomen op de Kaart 2024 – 2025

Welkom

Bomen zorgen voor meer dan alleen zuurstof. Ze beschermen de bodem in tijden van droogte of bij grote hoeveelheden water. Ze nemen CO2 op uit de lucht, ze zijn een onmisbare schakel in de kringloop en ook nog eens heel mooi om te zien, te ruiken en te voelen.

Toch worden ze bedreigd! Maken ze plaats voor andere belangen.

Belangen moeten zorgvuldig gewogen worden en gelukkig is er steeds meer aandacht voor ons bomenbestand. Maar in mijn zoektocht naar wat we nu precies weten van onze bomen, stuitte ik op een groot gemis: een grootschalige basisregistratie bomen!

En zo begon mijn droom: alle bomen op de kaart met alles dat we van ze weten. Het is niet bij dromen gebleven, maar is ondertussen concreet geworden: er is een eerste versie van de kaart gemaakt die voor iedereen toegankelijk is, een app om “in het veld” bomen te inventariseren, en er zijn samenwerkingen aangegaan met andere interessante organisaties. Maar dat is echt pas het begin met ruime een miljoen bomen op de kaart in Nederland, nog 149 miljoen te gaan.

 

A dream written down with a date becomes a Goal. A Goal broken down into steps becomes a Plan. A Plan backed by actions makes your dream come true – Greg Reid

 

We hebben de afgelopen tijd al enkele mooie mijlpalen bereikt. Zo zijn we in 2022 door het ministerie van Financiën erkend als officiële ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) stichting. Hierdoor is er voor u als donateurs een extra giftenaftrek.

Vervolgens hebben we in 2023 ook al een mooie volgende stap naar volwassenheid kunnen zetten. Zoals het ontwikkelen van een Harvester. Dit is een soort van stekker waarmee we allerlei verschillende formaten bomenkaarten kunnen inlezen en converteren naar één database. Dankzij o.a. een subsidie van het ministerie van LNV hebben we dit voor elkaar gekregen.

Nu we zover zijn gekomen, is het tijd om ook uw hulp te vragen. U bent cruciaal om die 150 miljoen bomen in Nederland op de kaart te krijgen en daarmee de status te geven die ze verdienen zodat ze niet meer ongemerkt voor andere belangen kunnen worden ingeruild! Help ons op welke manier dan ook om dat doel te bereiken!

 

Jeroen Heindijk

oprichter

Inhoudsopgave

Welkom.. 3
Inleiding. 5
De Stichting Bomen op de Kaart. 6
Bestuur 6
Verantwoordelijkheden. 6
Samenstelling. 6
Bezoldiging. 6
Uitvoeringsorganisatie. 7
Verantwoordelijkheden. 7
Samenstelling. 7
Bezoldiging. 7
Administratieve Organisatie. 8
Gerealiseerde Projecten. 9
Inventarisatie stedelijke bomen. 9
Pilots bosbomen. 9
Onderzoek business & social impact Universiteit Utrecht 9
Technologie. 9
Plannen en doelen. 10
Doelen uit onze statuten. 11
Doelen vertalen naar stappen. 12
Kernactiviteiten 2024 – 2025. 13
Verwerven middelen. 13
Financiële zaken. 15
Toekomst. 18

Inleiding

Bomen op de Kaart is geen eendagsvlieg. Initiatiefnemer Jeroen Heindijk heeft talloze gesprekken gevoerd en heel veel gepionierd alvorens Bomen op de Kaart aan het grote publiek kon worden getoond. Inmiddels zijn de bomen van diverse steden, dorpen, een eerste provincie op de kaart gezet. Ook staan er waardevolle gebieden op de kaart. Deze kaart is voor iedereen toegankelijk (portaal.bomenopdekaart.nl).

Er is bijzonder veel tijd en energie gaan zitten in het toetsen van het idee en het afstemmen met allerhande belanghebbende organisaties. Vooral ook om hen mee te krijgen in de ontwikkeling van Bomen op de Kaart.

Daarvoor zijn vier zaken van wezenlijk belang gebleken:

1)de realisatie van de noodzakelijke technologie:

2)een professionele kaart, en de ontsluiting daarvan middels een web omgeving, koppelingen met andere bronnen en een app. De technologie is de Enabler van het initiatief maar uiteindelijk staat of valt het initiatief met de betrouwbaarheid en accuraatheid van de te raadplegen data.

3) de juiste ontsluiting met grootste doel up-to-date te zijn en te kunnen koppelen.

4) de app die aanvult qua bomen maar ook elke boom kan verrijken

Belangrijk hierbij is natuurlijk ook de bereidheid van organisaties en het publiek om de data-verzameling uit te breiden door de app te gaan gebruiken  en de bereidheid van organisaties om de data in te gaan zetten voor hun beleid.

Dat wordt het alleen als de bomenverzameling op zijn minst substantieel is en de data gevalideerd is. De data base kan door zowel publiek als bronhouder worden aangevuld met de app. Zo groeit de kennis over bomen.

En ten slotte wil ik graag hier mijn dank uitspreken aan alle vrijwilligers die ons de afgelopen jaren hebben geholpen om Bomen op de Kaart (op) te zetten. Zonder vrijwilligers kunnen wij onze doelstellingen niet verwezenlijken en mijn hoop is dan ook dat we de komende jaren weer op velen van jullie mogen rekenen om onze mooie ambities gezamenlijk te kunnen realiseren.

Nu de Stichting staat en het bestuur is geïnstalleerd, moet er opgeschaald worden om dat massieve aantal van 150 miljoen bomen op de kaart   te krijgen. En zoals altijd begint iedere reis met een eerste stap. Onze ambities zijn groot en in 2024 gaan we daar veel van laten zien. Een deel van onze projecten slagen al met heel weinig middelen maar om het “grote werk” echt aan te kunnen zullen er ook nog verdere investeringen gedaan moeten worden. Daardoor kunnen sommige projecten pas starten als er voldoende middelen beschikbaar zijn. Wij hopen dat jullie ons daarbij ruimhartig willen helpen.

 De Stichting Bomen op de Kaart

Hier staat de visie van onze Stichting ‘Bomen op de Kaart’ (BodK) in algemene zin, onze ambities en de verbijzondering hiervan naar een aantal te behalen, concrete doelstellingen. Die doelstellingen zijn vastgelegd in de statuten van de Stichting.

De Stichting BodK heeft een organisatievorm gekozen met een Bestuur en Uitvoeringsorganisatie. In dit hoofdstuk worden de rollen van beide verder toegelicht.

Bestuur

Verantwoordelijkheden

Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting. Dat houdt in dat het Bestuur het te voeren beleid toetst aan de missie en visie van de Stichting. Het beleidsplan dat voor u ligt, vloeit voort in de uitvoering waarvoor middelen nodig zijn. Die middelen, zowel de baten als de lasten, worden vastgesteld in een jaarlijkse begroting. De Penningmeester bereidt de begroting voor en deze wordt door het bestuur vastgesteld en opgenomen in het beleidsplan.

Jaarlijks achteraf publiceert de Stichting haar jaarverslag op de website van de Stichting. Het jaarverslag bestaat uit een financieel jaarverslag en ook uit een chronologisch verslag van de voortgang van de Stichting in dat betreffende jaar.

Het Bestuur vergadert tenminste eenmaal per kalenderkwartaal of vaker indien gewenst. Van de vergaderingen wordt een verslag gemaakt. Besluiten worden met absolute meerderheid van stemmen genomen. Voor een gedetailleerde beschrijving van de wijze waarop besluiten worden genomen, verwijzen wij naar de eveneens op onze website gepubliceerde statuten (die u eveneens bij de Kamer van Koophandel kunt opvragen).

Het Lid is belast met de fondsenwerving en wordt daarin bijgestaan door de andere bestuursleden.

Samenstelling

Het bestuur bestaat uit vier personen: De voorzitter, de penningmeester, de secretaris en een gewoon lid. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Wouter Limmen:         Voorzitter
Marcel Janssens:       Penningmeester
Dirk de Jong:              Secretaris
Joost Kramer:             Lid

Bezoldiging

Het Bestuur ontvangt geen vergoeding voor de werkzaamheden. Onkosten worden vergoed onder de voorwaarde dat ze redelijk en billijk zijn. 

 Uitvoeringsorganisatie

 Jeroen Heindijk – Directeur

Jeroen Heindijk is de oprichter van Bomen op de kaart. Hij wordt ook wel de ‘bomenman’ genoemd. Oude bomen hebben zijn passie, ze vormen een bron van inspiratie, schoonheid en wijsheid. Jeroen heeft als missie de waarde van bomen onder de aandacht te brengen en de urgentie van bescherming, goed onderhoud en nieuwe aanplant van bossen leefbaar te maken. Hij heeft zich in 30 jaar ontwikkeld tot een van de meest toonaangevende boomgidsen van Nederland om de relatie tussen mensen en bomen te verdiepen.

 Verantwoordelijkheden

De Uitvoeringsorganisatie is belast met twee belangrijke taken namelijk:

 • Het organiseren van de backoffice (dit is een doorlopende activiteit). De belangrijkste taken hierbij zijn
  • Het onderhouden van het platform (inclusief infrastructuur)
  • Het maken van een nieuwsbrief komt zodra 1) voor bronhouder als harvester werkt

2) voor liefhebbers zodra er een webstore versie is

 • Het onderhouden van de website
 • Het onderhouden van de app en de weg naar de appstore
 • Het onderhouden en uitbouwen van contacten met andere organisaties en instellingen
 • Het contactcentrum vacature
 • Het voorbereiden van (nieuwe) projecten
 • De uitvoering van (eenmalige) projecten
  • Inhoudelijke projecten
   • Inventariseren bomen kan in 2024 met de harvester als basis.
   • Verwerven digitale boombestanden harvester
   • Burgerparticipatie na ophalen gemeente bestand via de harvester.
  • Technische projecten
   • Het toevoegen van nieuwe functionaliteit aan platform en app afhankelijk van fondsen
   • Toetsen platform en app aan de veiligheidseisen voor digitale applicaties
   • Harvester 2.0
   • App naar de appstore

Samenstelling

Vooralsnog zal de uitvoeringsorganisatie vooral bestaan uit de directeur die daarin zoveel als mogelijk wordt bijgestaan door vrijwilligers. Het is de verwachting en ambitie om de uitvoeringsorganisatie uit te bouwen om meer en meer projecten simultaan uit te kunnen voeren.

Als ANBI Stichting streven we na om zoveel als mogelijk gebruik te maken van diensten die ons om niet of tegen kostprijs ter beschikking worden gesteld.

Bezoldiging

De Directeur kan op basis van gewerkte uren een vergoeding declareren op basis van de principes van de Fair Practice Code. Deze zal na goedkeuring door het bestuur worden uitbetaald.

Administratieve Organisatie

Het aangaan van een verplichting (eenmalig of gesommeerd terugkerend) boven de € 5.000 vergt een bestuursbesluit. Alle opdrachten (aan derden) worden schriftelijk vastgelegd en door twee bestuursleden ondertekend niet zijnde de Penningmeester. Bij bedragen onder de € 5.000 tekent de directeur onder de voorwaarde dat de betreffende kosten gebudgetteerd zijn en dus door het Bestuur eerder al zijn goedgekeurd.

De Penningmeester draagt de verantwoordelijkheid voor het beheer van de bankrekeningen. Voor uitgaven boven de € 5.000,- dient een tweede bestuurslid mee te fiatteren. Betalingen vanaf de rekening van de uitvoeringsorganisatie worden uitgevoerd door de directeur van de uitvoeringsorganisatie, bedragen boven de € 1.000,- moeten mee worden gefiatteerd door de Penningmeester.

In geval van projecten (met eigen projectbegroting) worden mijlpalen gedefinieerd waarbij betalingen alleen worden gefiatteerd bij het bereiken van de betreffende mijlpalen.

  

Gerealiseerde Projecten

Inventarisatie stedelijke bomen

In 2024 streven we ernaar zoveel mogelijk gemeentelijke bomen op de kaart te krijgen. We zijn er nu voor ingericht om het landelijke bestand te vullen met individuele bomen, om dit te realiseren kunnen we gelukkig bouwen op de projecten die we de afgelopen tijd succesvol hebben uitgevoerd.

Pilots bosbomen

In 2022 hebben we met het Utrechts Landschap een eerste pilot gedraaid. Dit was de Pilot Panbos, welke we met een kleine subsidie hebben kunnen uitvoeren.

Onderzoek business & social impact Universiteit Utrecht

In 2022 onderzoeken studenten van de Universiteit Utrecht, die het Masterprogramma Business & Social Impact volgen, de ideeën die we hebben om “alle bomen op de kaart” te realiseren. Dit onderzoek is inmiddels afgerond en heeft tal van concrete aanbevelingen opgeleverd die grotendeels direct geïmplementeerd kunnen worden. Mocht u geïnteresseerd zijn in het volledige rapport dan kunt u het bij ons opvragen. Zie voor een samenvatting bijlage 2.

Technologie

De kern van ons bestaan is de digitale dienstverlening die we de maatschappij willen bieden. Daar hoort een kwalitatief hoogwaardig en datarijk product bij. In 2023 hebben wij met behulp van een subsidie van het ministerie van LNV onze Harvester kunnen ontwikkelen. Dit is een soort van stekker waarmee we allerlei verschillende formaten bomenkaarten kunnen inlezen en converteren naar één database. Met de basis die er nu is, is duidelijk waar we naar toe bewegen maar er is meer nodig om te zorgen dat de gemeenten ermee aan de slag gaan.

 Plannen en doelen

Onze bomen verdienen onze aandacht. We moeten bomen als belangrijk erfgoed beschouwen opdat ook toekomstige generaties de voordelen kunnen plukken van de inspanningen die we gezamenlijk proberen te realiseren. De stichting BodK ziet bomen als een belangrijke schakel in ons ecologische systeem. Veel levensvormen en zeker mensen zijn afhankelijke van voldoende en vitale bomen. Bomen worden nog onvoldoende gerespecteerd, te veel alleen economisch geëxploiteerd. We zijn ons onvoldoende bewust van hun werkelijke waarde. We weten niet waar ze staan, hoe gezond ze zijn en wat ze voor ons betekenen.

Sterker nog, er verdwijnen meer bomen dan dat erbij komen. De stichting BodK wil dat de bomen voor iedereen direct kunnen worden gekend en hun waarde (ecologisch, klimatologisch, economisch en sociaal psychologisch) voor iedereen digitaal inzichtelijk wordt. Kennis en inzicht over bomen en bossen in de eigen leefomgeving (buurt) vergroot de zorg van mensen voor bomen en indirect onze natuur. Zet ze letterlijk en figuurlijk ‘op de kaart’.

 Wat wil De stichting BodK?

 • Alle bomen inzichtelijk op één betrouwbare kaart. Eén moeder kaart waarop we alle bomen kunnen terugvinden.
 • Alle data die bij een boom hoort te koppelen aan dat ene bestand. Wij hebben een app ontwikkeld die ontbrekende bomen kan toevoegen en de boom kan voorzien van metingen, verhalen, meldingen en foto’s.
 • Liefhebbers, eigenaren en experts samen te brengen rondom bomen. Kennis is macht en Kennisdelen is kracht! En dit zal de boom een beter en langer leven geven!
 • Met de ingevoerde data wil de stichting samen met Stedin en de WUR een applicatie gaan bouwen waarmee we de zogenaamde ecodiensten in beeld brengen en een bodem voorspelling kunnen doen van het gedrag van de bomen
 • Door alle bomen die er zijn in beeld te hebben willen we daarmee zichtbaar maken waar er nog kansen liggen om bomen aan te planten.

Het vastleggen van gegevens over alle bomen in Nederland leidt tot veel meer kennis over de waarde van ons bomenbestand. Dat het beschikbaar hebben van één centraal bestand waarde heeft, blijkt wel uit de verschillende basisadministraties die de overheid heeft opgebouwd zoals de basisadministratie personen, basisadministratie gebouwen, basisregistratie grootschalige topografie (BGT) om er maar een paar te noemen. Wij willen datzelfde bereiken voor de bomen.

Wij zijn ervan overtuigd dat het realiseren van een basisadministratie bomen, vastgelegd op één topografische kaart zal leiden tot meer kennis over bomen, waar ze staan, hoe ze eruitzien, hoe ze groeien, welke ziektes ze hebben enz. Door het vastleggen verzamelen we gegevens die ons zullen helpen goede, afgewogen keuzes te maken als dat nodig is.

Een belangrijke rol is weggelegd voor vrijwilligers en eigenaren, het mobiliseren van liefhebbers bij het in kaart brengen van bomen maakt het bewustzijn over nut, noodzaak en waarde alleen maar groter. Daar waar mogelijk zullen we al gedigitaliseerde (gis)bestanden van boomeigenaren integreren in onze basisregistratie.

De toegevoegde waarde die vastleggen op de langere termijn heeft, wordt door het volgende voorbeeld heel mooi benadrukt:

Sinds het jaar 812 wordt in Kyoto (Japan) de bloesemtijd van de kersenboom vastgelegd en de grafiek hieronder laat zien dat de trend over die heel lange tijd is dat de bloei steeds vroeger plaatsvindt, een duidelijke indicator van opwarming van ons klimaat. Dus vastleggen want, meten is weten!

Doelen uit onze statuten

We heten Bomen op de kaart. Ons doel is dus: Alle bomen van Nederland op een kaart krijgen en vervolgens de kaart up-to-date te houden.

Dat doel hebben we in de statuten van onze Stichting als volgt vastgelegd:

 1. Bevordering van dendrologie[1] in de ruimste zin des woords;
 2. Inventariseren van alle markante, ecologisch belangrijke en gezicht bepalende bomen in Nederland.
 3. Actualiseren van de wijzigingen en verjongingen van het boombestand.
 4. Vervaardigen en of laten vervaardigen van landkaarten waarop deze bomen getoond worden.
 5. Speciale aandacht krijgen bomen met een symbolische en monumentale waarde en bomen in de ecologische hoofdstructuur van Nederland.
 6. Aanschaf en gebruik van de modernste (digitale) hulpmiddelen om dit te realiseren.
 7. Ter beschikking stellen van deze informatie aan beleidsmakers, ontwerpers en andere publieke en private partijen die belang hebben of zouden moeten hebben bij nauwkeurige kennis omtrent de locatie van de bomen.
 8. Stimuleren van het maatschappelijk debat omtrent het grote belang van een gezonde ecologie waarin bomen een onmisbare rol vervullen.
 9. Lobbyen bij en beïnvloeden van personen die een spilfunctie vervullen bij het realiseren van het behoud van een waardevolle bomeninfrastructuur.
 10. Organiseren van scholingstrajecten om een gezond boombeheer te stimuleren.
 11. Internationaal realiseren van de doelstellingen.
 12. en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Doelen vertalen naar stappen

De ambitie is om alle bomen op de kaart te krijgen is met (geschat) 150 miljoen bomen, een flinke klus die vraagt om “opknippen” in kortere termijn stappen.

 1. Eerste stap:
  1. alle stedelijk bomen die bij de verschillende gemeentes bekend zijn op ons platform zichtbaar te maken
  2. de bomen bekend bij provincie, waterschap, Rijkswaterstaat
  3. alle (particulieren) bomen in tuinen en parken
 2. Vervolg:
  1. alle bomen in bosverband en de bomen in perceelverband. Deze worden per perceel beschreven. (Dit is bos waarvan het meeste is aangeplant in 1910 met ouder boskernen van eikenhakhout daterende van voor 1850).
 3. Om uiteindelijk kennis te kunnen delen om onze inventarisatie ook in andere landen van de grond te krijgen. Er zijn inmiddels contacten met 10 Europese landen gelegd.

Kernactiviteiten 2024 – 2025

Ons adagium “Kennis is macht en Kennisdelen is kracht”. Wij willen de community gedachte stimuleren en faciliteren door alle kennis rondom bomen samen te brengen op één plaats, voor iedereen toegankelijk.

2024 eerste stap:

 • In deze eerste stap streven we naar zoveel mogelijk stedelijke bomen op de kaart te krijgen. We zijn er nu klaar voor om het landelijke bestand te vullen met individuele bomen. We hebben, zoals in het voorwoord genoemd, een Harvester ontwikkeld waarmee we allerlei verschillende formaten bomenkaarten kunnen inlezen en converteren naar één database. Hiermee hebben we al, in samenwerking met enkele gemeenten, een pilot uitgevoerd en daarmee dus al succesvol hun bomen op de kaart gezet. Focus ligt dit jaar op de verdere uitbreiding in de provincies Utrecht, Brabant, Zuid- en Noord-Holland.
 • Het verder vullen van het bestand kan door de stichting BodK, maar kan ook door de bronhouder (koppelen aan wet IBOR) zelf worden uitgevoerd met behulp van onze Harvester. Elke bronhouder kan boombestanden formaat Geosjon inlezen en zichtbaar maken in ons portaal.
 • In 2024 willen we ook een vervolgstap doen met het onderzoek van studenten van de Universiteit Utrecht, die het Masterprogramma Business & Social Impact volgen. Dit onderzoek schetst de mogelijkheden hoe we “alle bomen op de kaart” verder kunnen verwezenlijken.
 • In 2024 werken we verder aan het meer volwassen en toegankelijk maken van de ons platform, de app en de samenwerking

2025 vervolg stap:

 • In 2025 willen we verder met het in kaart brengen van bosbomen en bomen in perceelverband door een aantal pilots uit te voeren, te beginnen met de Veluwse bosgroep, staatbos en/of het Utrechtslandschap onder supervisie van LNV. Er is al een beperkte pilot geweest met het Utrechts landschap met gelden van diverse lokale sponsoren.
 • In 2025 willen we ook de aanbevelingen van de crowd-sourcing in een pilot met het Milieu Centra in diverse steden concretiseren en ook een voorziene uitrol van de burgerparticipatie. Het werken met liefhebbers, eigenaren en experts vraagt om een aanwezigheid van een basis kaart met daarop de bomen populatie. Het eerst vullen van deze basis kaart is dus een voorwaarde om vervolgens de stap van werken met vrijwilligers te kunnen realiseren.

 Verwerven middelen

Om onze ambities waar te kunnen maken zijn verschillende middelen nodig. Wij richten ons op vier bronnen:

 1. Fondsenwerving en donateurs om liquiditeit te genereren om projecten te kunnen doen en een uitvoeringsorganisatie te kunnen inrichten (en in stand houden);
 2. Menskracht door middel van crowd sourcing om zo veel mogelijk bomen in kaart te brengen en voor het onderhoud van de data over die bomen;
 3. Koppelen databronnen van derden die deze pro-bono beschikbaar stellen (door een beroep te doen op het algemeen belang van de Stichting);
 4. Vergoeding op kostprijsbasis vragen aan professionele gebruikers voor de instandhoudingskosten van de infrastructuur (onderhoud software en platform)

 Financiële zaken

Eindbalans Bomen op de Kaart 2021

Activa

 

Passiva

 
       

Goodwill

20.000

Eigen vermogen

12372

Triodos banksaldo

2234

Schuld aan de Heer Heindijk

20.000

Kleine donaties nog bij Geronimo

180

   

App Bomen op de Kaart

10013

   
       

Totaal

32372

 

32372

Toelichting op de balansposten:

Goodwill en Schuld aan Jeroen Heindijk

De afgelopen jaren (2010 – 2022)  heeft Jeroen Heindijk overal contacten gelegd, het idee verspreid en gezorgd dat Bomen op de Kaart iets werd. In een voorzichtige schatting van uren en kilometers heeft dat een waarde van € 20.000. Nu Bomen op de Kaart een stichting is geworden is het de mening van het bestuur dat Jeroen Heindijk schadeloos wordt gesteld voor zijn werk van de afgelopen jaren. De komende jaren zal die schadeloosstelling plaats vinden.

App Bomen op de Kaart

De app is het vlaggenschip van de stichting. Ieder jaar zal daar aan worden gewerkt, en ieder jaar zal daar aan worden afgeschreven.

Vorig jaar is er € 15020 in de app geïnvesteerd. Bij de normale afschrijving van 331/3% per jaar is de app nu nog 15020 – 5007 = € 10013 waard.

Schema van de afschrijvingen:

 

Investering                  Afschrijving

                                    2022                2023                2024               

2022    15020              5007                5007                5006               

Eindbalans Bomen op de Kaart 2022

Activa

 

Passiva

 
       

Goodwill

20.000

Eigen vermogen

11705

Triodosbanksaldo

1940

Schuld aan de Heer Heindijk

20.000

App Bomen op de Kaart

9765

   
       

Totaal

31705

 

31705

 

Schema van Afschrijvingen op de App Bomen op de Kaart:

Investering                  Afschrijving

                                    2022                2023                2024                2025                                      

2022    15020              5007                5007                5006                                      

2022      7139                                     2380                2380                2379               

Totaal  22159              5007                7387                7386                2379                                                                          

Waarde app                Totaal 22153 minus afschrijvingen 5007 en 7387 = 9759

  

Eindbalans Bomen op de Kaart 2023

Activa

 

Passiva

 
       

Goodwill

20.000

Eigen vermogen

15252

Triodosbanksaldo

11018

Schuld aan de Heer Heindijk

20.000

App Bomen op de Kaart

4234

   
       

Totaal

35252

 

35252

 

Schema van Afschrijvingen op de App Bomen op de Kaart:

Investering                  Afschrijving

                                    2022    2023    2024    2025    2026                                      

2022    15020              5007    5007    5006   

2022      7139                          2380    2380    2379   

2023      2783                                       928      928      927   

Totaal  24942              5007    7387    8314    3307      927   

Waarde app            Totaal  24942 minus afschrijvingen 5007 en 7387 en 8314 = 4234

Het lijkt vreemd. Ieder jaar wordt er geïnvesteerd in de app, en toch keldert de waarde ervan. Dat heeft alles te maken met de korte afschrijvingsduur van drie jaar.

Omdat we niet zelf aan de harvester hebben betaald, staat die waarde niet op de balans. Maar die is er wel. Nu is de waarde van de app sowieso een beetje een arbitrair ding. Maar je zou kunnen zeggen dat we met de harvester een stille reserve hebben.

 Toekomst

 Propositie Bomen op de Kaart

De Universiteit Utrecht heeft voor ons een onderzoek uitgevoerd naar de unique value proposition (UVP) van de Stichting BodK. Hier zijn de bevindingen van het onderzoek uiteengezet alsmede de aanpak om de uitdagingen het hoofd te bieden.

bomen op de kaart, wat is het?

Een open data kaart gebaseerde weergave van alle bomen met hun karakteristieken en andere gerelateerde informatie, welke door iedereen gebruikt kan worden. Het moedigt daarmee kennisdeling aan waarbij alle informatie in één bron beschikbaar komt.

 Bomen op de kaart, het waarom

De waarde van bomen op de kaart hangt nauw samen met de waarde van bomen zelf. Hieronder dus eerst de waarde van bomen en daarna het waarom van een kaart met bomen.

 Tabel 4 de waarde van een boom / ecosysteem services

     

Omgevingsfactoren

Gezondheid en welbevinden

Economisch

Þ      Lucht filteren (CO2)

Þ     Schaduw / recreatie

Þ     Energiereductie

Þ     Afname droogte / wateropname

Þ     Geluid / stress reductie

Þ     Stadsontwikkeling en schoonheid

Þ     Biodiversiteit en dierenhabitat

Þ     Bijdrage aan sociale cohesie / gemeenschapszin

Þ     Waarde vastgoed en belastingen

   

Þ     Positieve return on investment

Op grond van de bovenstaande impact die in wetenschappelijke studies is vastgesteld volgt als vanzelf de behoefte om meer te doen aan het bewustzijn over onze bomen. De unieke propositie van bomen op de kaart:

 • Boom(plant) en ruimtelijke planning en boommonitoring
 • Stadsontwikkeling
 • Omgevings- en economische (waarde) berekeningen
 • Educatie en betrekken samenleving

 De huidige uitdagingen

Nu we zover zijn dat de Stichting staat, willen we ons concentreren op het (snel) aanpakken van de uitdagingen die als bedreigingen voor het succes van ons doel kunnen worden gezien. Uit onderzoek door masterstudenten van de Universiteit Utrecht zijn de volgende zaken naar voren gekomen:

 • Platform en business model, Het platform is het medium voor Bomen op de Kaart en er is een noodzaak om het gebruik zeer toegankelijk te maken. Dat is nu nog niet (voldoende) het geval. Het platform is volledig verbonden met het business model en dat verdient verdere aandacht en ontwikkeling in samenwerking met “stakeholders”;
 • Bekendheid en betrokkenheid, Onbekend maakt onbemind en dat is nu nog erg het geval voor Bomen op de Kaart. Zeker voor de inzet van vrijwilligers bij het inventariseren van bomen gaat op dat er heel veel vrijwilligers nodig zijn om de kaart te realiseren. Het in kaart brengen is zeker niet het enige doel om mensen te willen betrekken en dus het erg belangrijk om te zorgen dat “men” Bomen op de Kaart” kent;
 • Financiële stabiliteit, Het business model leunt op dit moment nog volledig op giften en subsidies. Het lijkt zinvol om extra aandacht te besteden aan betalende afnemers zodat er een solide inkomstenstroom ontstaat die toekomstbestendig is.

 Aanpak

De analyse hebben de masterstudenten gedaan aan de hand van het zogenaamde “business model canvas”. De gevonden uitdagingen kwamen hieruit naar voren maar ook de (mogelijke) aanpak ervan. De aanbevelingen van de studenten hebben wij overgenomen en dit leidt tot de volgende acties

 1. We gaan veel aandacht besteden aan de wensen van de “stakeholders” en we gaan hen nadrukkelijk betrekken bij Bomen op de Kaart. Voor het in kaart brengen van de “stakeholders” gaan we gebruik maken van het Stakeholder Model;
 2. We gaan de gebruiksvriendelijkheid van app en platform verder verbeteren en ontwikkelen nieuwe functionaliteit om meer kennis over bomen via de app beschikbaar te krijgen;
 3. We gaan specifieke doelgroepen specificeren voor Bomen op de Kaart en daar gerichte acties op uitvoeren;
 4. We ontwikkelen partnerships met bekende organisaties en instellingen in ons vakgebied;
 5. We versterken onze aanwezigheid op sociale media en ontwikkelen campagnes;
 6. We vergroten de beschikbaarheid van de app door deze via de appstores van Google en Apple aan te bieden;
 7. We ontwikkelen activiteiten om de verbinding te leggen met onze “community” en gaan daar via social media aandacht aan besteden;
 8. Alle bovenstaande zaken worden ingezet om een sterker business model te realiseren.

Als de bovenstaande punten succesvol kunnen worden gerealiseerd, dan kan worden verwacht dat daarmee het volgende wordt bereikt:

 • Grotere bekendheid, waardoor ook de betrokkenheid wordt vergroot;
 • Groot gebruiksgemak voor app en platform, waardoor de bomen eenvoudiger op de kaart kunnen worden gezet
 • Verschillende inkomstenstromen, waardoor er meer projecten kunnen worden uitgevoerd

[1] Dendrologie is de wetenschap die zich richt op kennis van bomen, heesters en in het algemeen houtachtige planten